Grant Factory, một trong những mô-đun cốt lõi của Dora Factory, hiện có sẵn cho người dùng truy cập thông qua nền tảng khuyến khích nhà phát triển của DoraHacks là HackerLink.io.
Grant Factory là phần mềm trung gian cấp vốn bậc hai phi tập trung. Nó cho phép các tổ chức phi tập trung tạo và quản lý các vòng cấp vốn bậc hai của riêng họ để tài trợ cho các nhà phát triển và các dự án hệ sinh thái của họ. Hiện tại, Grant Factory đã được triển khai trên Polygon và Binance Smart Chain (BSC), do đó có khả năng cung cấp các công cụ quản lý vòng quadratic funding (QF) cho các giao thức, các tổ chức phi tập trung (DAO) và các cộng đồng nguồn mở trên các hệ sinh thái Ethereum, BSC và Polygon.
Thông qua cơ sở hạ tầng và dịch vụ front-end do HackerLink cung cấp, các tổ chức và cá nhân có thể tạo và quản lý các vòng tài trợ bậc hai của riêng họ, xem xét các dự án tài trợ và cho phép các dự án hệ sinh thái tiếp cận với cộng đồng cộng tác viên toàn cầu của HackerLink.