Vào ngày 3 tháng 1, Dapper Labs, công ty đứng sau Flow Blockchain tiết lộ rằng họ đã trở thành công ty NFT đầu tiên đăng ký liên bang để vận động hành lang với chính phủ Hoa Kỳ. Danh sách công ty tham gia ngày càng tăng, những người có tầm ảnh hưởng trong ngành công nghiệp tiền mã hoá đang nỗ lực tác động đến chính sách mới của Quốc hội.

Tab 1

tab 1.1

tab 1.2

đăng ký liên bang để vận động hành lang với chính phủ Hoa Kỳ. Danh sách công ty tham gia ngày càng tăng, những người có tầm ảnh hưởng trong ngành công nghiệp tiền mã hoá đang nỗ lực tác động đến chính sách mới của Quốc hội.

đăng ký liên bang để vận động hành lang với chính phủ Hoa Kỳ. Danh sách công ty tham gia ngày càng tăng, những người có tầm ảnh hưởng trong ngành công nghiệp tiền mã hoá đang nỗ lực tác động đến chính sách mới của Quốc hội.

Tab 2

tab 2.1

tab 2.2

đăng ký liên bang để vận động hành lang với chính phủ Hoa Kỳ. Danh sách công ty tham gia ngày càng tăng, những người có tầm ảnh hưởng trong ngành công nghiệp tiền mã hoá đang nỗ lực tác động đến chính sách mới của Quốc hội.

đăng ký liên bang để vận động hành lang với chính phủ Hoa Kỳ. Danh sách công ty tham gia ngày càng tăng, những người có tầm ảnh hưởng trong ngành công nghiệp tiền mã hoá đang nỗ lực tác động đến chính sách mới của Quốc hội.